/ Leerlingenraad

Leerlingenraad: inhaaltoetsen en andere hete hangijzers

De tweedaagse van de leerlingenraad was zeer productief. Naast sociaal ondernemen werden andere hete hangijzers besproken. Van communicatie en een graffitimuur tot een open leercentrum voor groepswerken. Tijdens de aprilvergadering borduren we verder op die ideeën.

Adviezen

Jaar- en maandoverzicht in de agenda
De leerlingenraad adviseert om in de planagenda een jaaroverzicht te voorzien waarin de leerlingen hun grote taken, controletoetsen, deadlines, verjaardag … in kunnen schrijven. Een maandoverzicht beschouwt de raad als minder nodig.

Systeem inhaaltoetsen tijdens de middag
Er stellen zich enkele problemen tijdens het uitdelen van de inhaaltoetsen ’s middags. Dit verloopt ongestructureerd, soms ontbreken er toetsen in de map en er gaat veel kostbare tijd verloren.

De leerlingenraad stelt enkele oplossingen voor: vroeger starten (12u35), de inhaaltoetsen splitsen per graad, de toetsen in de map op orde steken vóór aanvang van de inhaaltoetsen … In ieder geval zullen er voldoende leerkrachten en lokalen ter beschikking moeten gesteld worden om het probleem te verhelpen.

Zie ook vergadering mei.

Oud-Collegeleerlingen vertellen over het studentenleven
Vanuit de zesdejaars van vorig schooljaar kwam het idee om op een middag terug te komen naar het Sint-Romboutscollege om onze huidige zesdejaars uit te leggen hoe het echte studentenleven is. De directie benadrukt de moeilijke praktische uitwerking. Silke engageert zich vanuit de leerlingenraad om contact op te nemen met de geïnteresseerden en te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Communicatie
Aangehaald tijdens de bespreking over de inhaaltoetsen. Veel leerlingen wisten niet dat er ander lokaal voorzien is. De leerlingenraad vraagt om dergelijke wijzigingen duidelijker te communiceren met de leerlingen.

Tussenschotten urinoirs A-blok
De jongens vragen om tussenschotten tussen de urinoirs in de A-blok.


In navolging van de tweedaagse

De leerlingenraad heeft tijdens de tweedaagse van 6 & 7 maart 2018 ook gebrainstormd over enkele thema’s.

OKAN-leerlingen betrekken
De leerlingenraad wil de OKAN-leerlingen meer betrekken in het schoolleven. Dit kan door drempelverlagend te werken en de doorstroom naar initiatieven als orkest, toneel, Flits, cultuurcomité, groencomité, sportdagen, excursies … te bevorderen. Het lijkt de leerlingenraad ook gepast een OKAN-vertegenwoordiger in de raad te laten zetelen en om meters/peters te voorzien om hen wegwijs te maken in de school.

Peer-to-peercoaching
Aangezien we te weinig know-how hebben, nemen we dit punt mee naar volgend schooljaar. We zullen ons dan door externe sprekers laten inlichten over de zaak.

CLB en vertrouwenspersonen
De leerlingenraad adviseert om mevrouw Sas zich in het begin van het jaar te laten voorstellen.

Enquête bij alle leerlingen
Om de mening van de leerling te kennen wil de leerlingenraad een enquête afnemen bij alle leerlingen van de school. Tevens wil de school in het kader van de vernieuwde doorlichting meer feedback krijgen van de leerlingen.

Music for life
Music for life is een project dat in de ogen van de leerlingenraad de leerling meer zal aanspreken om goede doelen te steunen doordat er zelf initiatieven en activiteiten op poten gezet kunnen worden. De directie merkt op dat er enige voorzichtigheid geboden is bij de keuze voor het goede doel aangezien de school al Broederlijk Delen en Foster Parents steunt.

Open leercentrum: F302-F303
We kennen allemaal het probleem: "groepswerk" is vaak een combinatie van individuele werken zonder al te veel overleg. Het is namelijk niet altijd gemakkelijk om buiten school af te spreken. De leerlingenraad wil een ruimte inrichten om tijdens de middag en vlak na school aan groepswerken te kunnen werken.

Graffitimuur
Een graffitimuur in de fietsenkelder werd al eerder geopperd door de leerlingenraad van 2013-2014. Het project leek toen ook concreet te worden, maar is helaas niet doorgegaan. De leerlingenraad wil dit weer oprakelen en de leerlingen betrekken bij het project (ontwerp, uitvoer …). Vanuit de directie komt het advies om ons te laten begeleiden door een professional. De leerlingenraad zoekt naar betaalbare (zo mogelijk gratis via contacten) begeleiding of de expertise van leerkrachten op school.


Vragen of ideeën? Jouw klasverantwoordelijke luistert graag naar je opmerkingen. Je kan ook terecht bij het bestuur: Alexander Janssens (6D - voorzitter), Inès Crauwels (5E - ondervoorzitster) en Nicolas Khaldi (4A - ondervoorzitter).